Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


LIDOVÉ MISIE REDEMPTORISTŮ PDF Tisk Email
Středa, 19 Prosinec 2007 23:35

ÚVOD

Předkládaný text má sloužit jako základní informace o tom, čím jsou lidové misie redemptoristů, jak vypadá příprava těchto misií ve farnosti a jaký je aktuální program misií. Při psaní jsem čerpal ze zkušeností polských, slovenských a rakouských misionářů, spolubratří z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů a také z vlastních, několikaletých, zkušeností s lidovými misiemi v našich farnostech.

P. Jiří Šindelář, CSsR


LIDOVÉ (SVATÉ) MISIE

Současný kodex církevního práva uvádí, že „podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby“ (kán. 770). Jedná se o doporučení pořádat ve farnosti tzv. svaté (lidové) misie, které jsou jedním z mimořádných prostředků pastorace.

Klasické misie redemptoristů trvají devět dní a mají podle tradice již svůj styl, vypracovaný znamenitými misionáři v minulosti. Shodně s touto tradicí se misie skládají převážně z eschatologických a katechetických kázání a také z různých pobožností. Úkolem tradiční lidové misie je hlásání základního kerigmatu, tedy zvěstování výzvy k obrácení a přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život. Svědectví tradice jakož i současné zkušenosti misionářů potvrzují, že misie jsou slavením tajemství spásy. Jsou to dny, které prostřednictvím hlásání Božího Slova a liturgickými slavnostmi přibližují člověku tajemství vykoupení a Božího milosrdenství.Lidové misie se liší od exercicií a jiných duchovních cvičení protože:

1. Objímají ve větší míře základní pravdy víry i povinnosti, které z nich vyplývají.
2. Jsou výrazně zaměřeny na obrácení a očištění se skrze pokání.
3. Jsou silným impulsem svojí tématikou i liturgickými slavnostmi.
4. Misijní promluvy jsou rozhodné a nastavené prakticky.
5. Misijní slavnosti mají mít pestrý liturgický rámec.
6. Misie se konají čas od času (10-15 let), nemůžou zevšednět.
7. Misie mají mít delší trvání a měli by je vést nejméně dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí.
8. Osloví větší počet farníků než tomu bývá v případě víkendové duchovní obnovy.
9. Věřící se mohu během konání misií věnovat svým každodenním povinnostem, zůstávají na místě ve svých domovech.
10. Lidové misie se snaží oslovit celé farní společenství (muže, ženy, mládež, děti), jakož i vyjít naproti lidem hledajícím či nevěřícím.Cílem lidových misií je vlastně vnitřní obrácení křesťanů. Jde nám o oživení a prohloubení víry ve farnosti. Tyto misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí a o své víře již něco vědí. Naše misie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto však dávají mnoho příležitostí navázat kontakt i s těmi, „co do kostela již nechodí” nebo v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky týkající se smyslu života a víry v dnešním světě. Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava misií.PŘÍPRAVA LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI

Zkušenosti ukazují, že nepřipravená misie přinese lidem ve farnosti jen poloviční užitek. Proto řádná příprava misie trvá 6-12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech, jde-li třeba o velmi malou farnost, je možné přípravu zkrátit na 3-4 měsíce. Během této doby se misionáři snaží alespoň dvakrát osobně navštívit farnost, zúčastnit se nedělních bohoslužeb a v promluvě se zaměřit na plánované misie. Případným zájemcům z řad farníků dále nabídnou besedu (informativní setkání) na téma „misie v naší farnosti“. Avšak největší díl odpovědnosti za dobrou přípravu misií leží na místním duchovním správci. Je důležité, aby si pan farář udělal vlastní představu o tom, čím lidové misie jsou a co obnášejí. Je třeba si uvědomit význam misie a připravit farnost zvláště po té duchovní stránce. Naše zkušenosti ukazují, že po dobré přípravě se misijního programu účastní denně asi 50% farníků.

Jakmile se tedy místní duchovní správce přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit vhodnou dobu konání misie, její průběh, program a termín zahájení přípravy, která má probíhat ve spolupráci s misionáři a může se konat následujícím způsobem:Vzdálenější příprava:

1. Ohlášení misie ve farnosti. Vhodnou příležitostí jsou větší svátky, shromáždění farnosti apod.
2. Osobně seznamovat lidi ve farnosti s událostí, jakou misie bezpochyby je. Může to být během návštěv v domácnostech, při posvěcení domu, během přípravy rodičů na křest dítěte, během jiných příprav a setkání (svatba, biřmování, katecheze, biblické hodiny, modlitební setkání, apod.).Bližší příprava (asi 3 měsíce před začátkem misie):

1. Vytvářet atmosféru očekávání a vyzývat k modlitbě za blížící se misii.
2. Zapojit do přípravy laiky, skupiny a hnutí ve farnosti, nemocné, …, každý může něčím přispět.
3. Upozornit věřící na termín misie, aby neplánovali např. dovolenou, svatby, zábavy, či nějaké akce mimo farnost.
4. Vyvěsit stručné písemné informace, plakáty, apod. týkající se misie.
5. Navázat kontakt s představiteli města (obce), navrhnout rozhovor (článek) do místních médií - do oběžníku, zpravodaje, místní kabelové televize apod.Bezprostřední příprava (měsíc před misií):

1. Zesílit výzvy k modlitbě, modlit se za misii společně v kostele po mši sv., během setkání laiků a hnutí, vyzývat k modlitbě za misii v rodinách.
2. Je vhodné uspořádat novénu k Duchu svatému.
3. Rozmnožit program misie, rozdat do rodin, vyvěsit na veřejnosti a s pomocí laiků šířit tyto informace také mezi těmi, kteří do kostela nechodí. Každý je na misii zván.
4. Uspořádat jednu či dvě „misijní neděle“, kdy se místní farář nebo sami misionáři v homilii zaměří na blížící se misie. Návštěva misionářů ve farnosti.
5. Domluvit s misionáři konkrétní časový i tématický program misií.
6. Je dobré uspořádat předmisijní setkání farníků s misionáři (besedu) na téma misie.
7. Možno udělat ve farnosti anketu, která ledacos napoví ohledně víry a života farníků.
8. Je-li to možné nabídnout zvláště nepraktikujícím křesťanům a lidem nevěřícím setkání (program, besedu) mimo kostel (nap. v kulturním sále) s nějakou věřící osobností (herec, vědec, politik, sportovec…). Jde o navázání kontaktu s lidmi, kteří do kostela nepřijdou. (To lze i během samotných misií.)
9. Zajistit vhodné zpovědnice, ozvučení v kostele a jiné záležitosti technického rázu.
10. Zajistit bydlení a stravu pro misionáře.Poznámky:

1. Při příležitosti lidových misií se neřeší osobní účty s farníky typu: “Počkejte, přijdou misionáři …”. Jde o to, připravit půdu pro Boží slovo.
2. Během přípravy se nekonají žádné sbírky na potřeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misie - v neděli během mší sv.


PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ VE FARNOSTI

Program je třeba domluvit osobně s duchovním správcem farnosti. Je vhodné přizvat k tomu i farní radu či jednotlivé, zainteresované osoby. Časový harmonogram mší, katechezí apod. má vyhovovat většině lidí, aby se programu mohlo účastnit co nejvíce farníků. Tématika misijních promluv, slavnosti či liturgické obřady (s účastí místních duchovních), vyplývají z misionářské tradice a mají přispět k oživení náboženského života ve farnosti. V programu se mj. počítá se společným udělováním svátosti nemocných farníkům, kteří splňují patřičné podmínky a také s obnovou manželských slibů. Obě slavnosti je dobré zahrnout do pastoračního plánu farnosti a neudílet nap. společné pomazání nemocných krátce před misií.

 

 

SOBOTA

večer

„OHEŇ JSEM PŘIŠEL UVRHNOUT NA ZEM“ - zahájení misií, mše sv. s misijní promluvou

NEDĚLE

dopoledne

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“- mše sv. s misijní

promluvou

setkání s mládeží na téma „Život s Ježíšem“

odpoledne, večer

katecheze “Zadáno pro ženy”

promítání filmu, koncert

PONDĚLÍ

ráno, dopoledne

škola modlitby

„HŘÍCH ČLOVĚKA A ...“ - mše sv. s misijní promluvou

návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí …

odpoledne, večer

setkání s dětmi

škola modlitby

„... SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou

katecheze “Zadáno pro muže”

ÚTERÝ

ráno, dopoledne

škola modlitby

„ZPOVĚĎ“- mše sv. s misijní promluvou

návštěva školy, nemocnice, domova důchodců, kaplí …

odpoledne, večer

setkání s dětmi

škola modlitby

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“- mše sv. zaměřená na vzájemné usmíření se v rodinách, mezi sousedy, ve farnosti, ...

katecheze “O zpovědi jako o svátosti smíření”, pro mládež a dospělé

STŘEDA

ráno, dopoledne

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„CÍRKEV“- mše sv. s misijní promluvou

odpoledne, večer

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“-mše sv. s misijní promluvou

dotazy farníků, beseda s misionáři

ČTVRTEK

ráno, dopoledne

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„BOŽÍ SLOVO“- mše sv. s misijní promluvou

odpoledne, večer

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“- mše sv. s misijní promluvou, na závěr adorace

PÁTEK

ráno, dopoledne

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„UTRPENÍ V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA“- mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných

návštěvy nemocných v domácnostech

odpoledne, večer

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ SVÉMU OKOLÍ“- mše sv. zvláště pro mladé křesťany

setkání s mládeží na tema „Láska, vztahy, povolání“

SOBOTA

ráno, dopoledne

svátost smíření, růženec/škola modlitby

„PANNA MARIA“- mše sv. s mis. promluvou

odpoledne, večer

rodinné odpoledne, beseda s hostem, koncert

svátost smíření, novéna k Panně Marii Matce Ustavičné Pomoci

„PŘEDEVŠÍM VŠAK MĚJTE LÁSKU“- mše sv. spojená s obnovou manželských slibů

promítání filmu

NEDĚLE

dopoledne

„KRISTŮV KŘÍŽ“- posvěcení misijního kříže, mše sv. a závěr misií

 

 

OBNOVA MISIÍ (RENOVACE)

Zhruba rok po misiích je možné uspořádat ve farnosti ještě tzv. renovaci – obnovu misií. Tato obnova trvá zpravidla pět až šest dní, program se dotýká opět základních pravd křesťanské víry. Obnova misií má za úkol připomenout farníkům událost, jenž ve farnosti proběhla a utvrdit ovoce misií. Nezřídka to bývá příležitost k obrácení pro ty, kteří se během konané misie neodhodlali ke změně života.

Aktualizováno Úterý, 10 Únor 2009 17:38
 
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

NK 97
DobraticeVojkovice2009118
P1010118-4
PC130101